Spisak delegiranih poslova i lica na koja su poslovi delegirani

Usluge komercijalne saradnje u vezi sa prodajnim i povezanim marketinškim aktivnostima distribucije investicionih jedinica - Banca Intesa ad Beograd.

Usluge stručne i profesionalne podrške i poslovno tehnička podrška vezana za: poslovne aktivnosti upravljanja ljudskim resursima, bezbednost i zdravlje na radu, fizičku bezbednost, obavljanje aktivnosti usklađenosti poslovanja i sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma, marketing i korporativne komunikacije, upravljanje kontinuitetom poslovanja, pravnu podršku i konsalting, nabavku roba i usluga, ekonomska istraživanja - Banca Intesa a.d. Beograd.

Informatičke usluge: Incendo doo, Zagreb - izrada/razvoj i održavanje poslovno aplikativnog softvera; Calculus doo Beograd - poslovno knjigovodstveni softver; Banca Intesa ad Beograd - poslovi održavanja informatičkog sistema, zaštite od neovlašćenog pristupa, otklanjanja problema u funkcionisanju telekomunikacionog sistema, ICT servisa, licenci i opreme, informacione bezbednosti.