O nama

Banca Intesa a. d.  Beograd osnovala je Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest a. d. Beograd u skladu sa strateškim opredeljenjem da kreira dodatnu vrednost za svoje klijente i ponudi im još širi spektar usluga koje prate njihove rastuće potrebe.

Društvo je registrovano 12. 02. 2018. godine i upisano u Agenciju za privredne registre pod brojem 12081/2018, nakon što je dobilo dozvolu za rad Komisije za hartije od vrednosti, broj 5/0-33-4165/7-17 02. 02. 2018. godine.

Rešenjem broj 2/5-120-2444/5-20 od 24.09.2020. godine Društvo za upravljanje je uskladilo svoje poslovanje sa Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom.

Delatnost Društva za upravljanje je organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom (UCITS fondovima).

Intesa Invest a. d. Beograd je osnovano kao zatvoreno akcionarsko društvo koje u skladu sa Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, Odlukom o osnivanju i Statutom obavlja delatnost organizovanja i upravljanja UCITS fondovima (otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom).

Naša misija je konstantno generisanje vrednosti za ulagače, predviđanje njihovih potreba i kreiranje investicionih proizvoda i štednih alternativa koje će na najbolji način da odgovore na njihove potrebe i očekivanja, uz smanjeni rizik ulaganja, niže troškove investiranja, profesionalno upravljanje imovinom i likvidnost investicije. Nudimo vam najviši kvalitet usluge, vrhunsku profesionalnost, kreativnost i inovativnost, a ekskluzivna saradnja sa Eurizon Capital SGR, jednom od najvećih i najuspešnijih kompanija za upravljanje imovinom u Evropi, daje nam jedinstvenu ekspertizu i komparativnu prednost na tržištu.

Imovinu fondova kojima upravljamo investiramo u vašem interesu, s ciljem da uvećamo njenu vrednost. U svom radu rukovodimo se najvišim principima profesionalne etike i zaštite vaših interesa kroz stabilnost i sigurnost ulaganja, težeći pritom da doprinesemo unapređenju celokupne delatnosti i razvoju tržišta hartija od vrednosti, kao i finansijskog tržišta u celini. U isto vreme, pri upravljanju fondovima poštujemo sledeća načela:

 • Načelo jednakog položaja članova fonda

  Svi članovi fonda imaju jednak tretman, razlike mogu postojati samo u ekonomskom smislu, u odnosu na broj investicionih jedinica koje član poseduje.

 • Načelo profesionalnosti

  U svom radu, zaposleni u Društvu u izvršavanju obaveza moraju da postupaju sa povećanom pažnjom, prema pravilima struke, na način koji stvara pozitivnu sliku o Društvu i profesiji, kao i da održavaju i unapređuju svoje profesionalno znanje. Ovo načelo obuhvata naročito etički i transparentan odnos u poslovanju i komunikaciji sa članovima i potencijalnim članovima, kao i kontinuiranu edukaciju učesnika u poslovanju.

 • Načelo pouzdanosti

  Zaposleni u Društvu ne mogu da daju informacije o članovima fonda trećim licima, osim na zahtev člana i u ostalim zakonom propisanim slučajevima. Svoje poslovanje obavljaju uz obezbeđenje odgovarajućeg stepena pouzdanosti i integriteta u komunikaciji sa javnošću, odnosno članovima, zaposleni. Ovo načelo naročito obuhvata poštovanje prioriteta interesa članova, zaštitu imovine članova, pružanje kompletnih i blagovremenih informacija, kao i obaveštavanje članova o svim realnim i mogućim konfliktima interesa kako bi se obezbedilo fer i objektivno poslovanje.

 • Načelo zakonitosti

  U svom radu, zaposleni u Društvu moraju striktno da poštuju sve zakonske i podzakonske akte koji regulišu oblast otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom, a sa kojima su upoznati pre stupanja na rad.

 

Naš identitet gradimo na snažnim vrednostima koje sledimo u svakodnevnom poslovanju:

 • Integritet

  Svoje ciljeve ostvarujemo pošteno, ispravno i odgovorno, uvažavajući pravila i načela etike koje profesija nalaže i u duhu potpisanih ugovora.

 • Izvrsnost

  Postavili smo sebi cilj kontinuiranog unapređenja, planiranja budućih aktivnosti, uz anticipaciju izazova, negovanje ekstenzivne kreativnosti usmerene na inovacije; štaviše, prepoznajemo i nagrađujemo zasluge i kvalitet.

 • Transparentnost

  Posvećeni smo principu transparentnosti kao osnovi svojih aktivnosti, komunikacije i ugovora, kako bismo omogućili svojim interesnim grupama da donose autonomne i savesne odluke.

 • Jednakost

  Posvećeni smo odstranjivanju svih oblika diskriminacije iz svog ponašanja i poštujemo polne, starosne, etničke, verske, političke i jezičke različitosti, kao i razliku u seksualnoj orijentaciji ili invaliditetu.

 • Individualne vrednosti

  Vrednost svakog pojedinca je vodič za naš modus operandi: koristimo tehnike slušanja i dijaloga kao alatke za kontinuirano unapređenje odnosa sa svim interesnim grupama.

 • Odgovornost u korišćenju resursa

  Težimo pažljivom korišćenju svih resursa, promovisanju ponašanja zasnovanog na najoptimalnijem korišćenju resursa i izbegavanju nepotrebnog trošenja, dajemo prioritet izborima koji uzimaju u obzir održivost.

 

Etički kodeks Intesa Invest a. d. Beograd, možete naći ovde.

Bitne elemente Politike zarada i drugih primanja u Intesa Invest a. d. Beograd, možete naći ovde.

Radno vreme sa klijentima Intesa Invest a. d.  Beograd je svakog radnog dana od 09:00 do 16:30 časova.


Popis dokumenata