Kako početi sa ulaganjima?

Sve što treba da znate o ulaganjima u investicione fondove.

Vodič za ulaganja

Pre nego što se bilo koji investitor odluči za ulaganja trebalo bi da bude spreman da odgovori na sledeća 3 pitanja:

 • Koji je to očekivani prinos koji bih ja hteo/htela da ostvarim?
 • Koji je to period ulaganja na koji sam ja spremna/spreman da uložim sredstva?
 • Koji je to nivo rizika koji sam ja u stanju da podnesem?

Odgovori na ova pitanja umnogome će pomoći samom investitoru da izabere fond koji najbolje odgovara njegovim potrebama.

Na početku investicionog putovanja treba imati u vidu i neke od najvažnijih prednosti ulaganja u investicione fondove:

 • Diversifikacija rizika
 • Profesionalno upravljanje
 • Likvidnost i niži troškovi
 • Lakši pristup tržištu kapitala
 • Očekivani prinos
 • Fleksibilnost

U nastavku je link ka edukativnim video animacijama: Sve što ste želeli da znate o investiranju.

Kupovina investicionih jedinica:

Članovi UCITS fonda mogu biti:

 • fizička i pravna lica bilo domaća ili strana
 • društvo za upravljanje u skladu sa Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom
 • otvoreni investicioni fondovi i dobrovoljni penzijski fondovi (koji nemaju svojstvo pravnog lica)

Član UCITS fonda ne može biti:

 • banka koja obavlja poslove depozitara za fond
 • preduzeće za reviziju i revizor koji obavljaju poslove revizije finansijskih izveštaja za fond
 • drugi fond kojim upravlja Intesa Invest ad Beograd, Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom.

Da bi zainteresovano lice postalo član UCITS fonda neophodno je da popuni:

 • Pristupnicu
 • Upitnik za klijenta (KYC) u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma
 • Upitnik o kategorizaciji klijenata
 • Upitnik o podobnosti
 • Fatca izjavu

Upitnik o kategorizaciji klijenata i Upitnik o podobnosti su dokumenta koja su kod prodaje otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom (UCITS) predviđena evropskom regulativom, a čiji je jedini cilj da klijentu pruži viši stepen zaštite ulagača (investitora).

Ova dokumentacija se popunjava samo prvi put kada klijent pristupa Fondu, a svaka sledeća kupovina investicionih jedinica vrši se uplatom iznosa putem e-banking servisa, mobi aplikacije ili jednostavno nalogom za uplatu/prenos u ekspozituri a koji se poziva na broj pristupnice.

Sticanje investicionih jedinica može se vršiti isključivo kupovinom u novcu.

 

Računi UCITS fonda INTESA INVEST COMFORT EURO za uplate i kupovinu investicionih jedinica:

 

Uplate u dinarima (RSD valuti) izvršiti prema sledećim instrukcijama:

Korisnik: Intesa Invest Comfort Euro

Svrha uplate: Kupovina investicionih jedinica

Broj računa: 340-11020421-50

Poziv na broj: broj pristupnice (bez modela)

 

Uplate u EUR valuti izvršiti deviznim (nostro) nalogom prema sledećim instrukcijama:

 

Za uplate na račun otvoren u Banca Intesa ad Beograd:

Korisnik: Intesa Invest Comfort Euro – Intesa Invest ad Beograd, adresa Milentija Popovića 7a, Beograd;

IBAN RS35160600000075193285

Banka korisnika: Banca Intesa ad Beograd, Milentija Popovića 7b, Novi Beograd

SWIFT CODE: DBDBRSBG

Šifra osnova: 519

Svrha uplate: BROJ PRISTUPNICE – Kupovina investicionih jedinica

 

Za uplate na račun otvoren u Erste bank ad Novi Sad:

Korisnik: Intesa Invest Comfort Euro – Intesa Invest ad Beograd, adresa Milentija Popovića 7a, Beograd;

IBAN RS35340000001102042150

Banka korisnika: Erste bank ad Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, Novi Sad

SWIFT CODE: GIBARS22

Šifra osnova: 519

Svrha uplate: BROJ PRISTUPNICE – Kupovina investicionih jedinica

 

Račun UCITS fonda INTESA INVEST CASH DINAR za uplatu i kupovinu investicionih jedinica:

 

Korisnik: Intesa Invest Cash Dinar

Svrha uplate: Kupovina investicionih jedinica

Broj računa: 340-11021113-11

Poziv na broj: broj pristupnice (bez modela)

 

Računi UCITS fonda INTESA INVEST CASH EURO za uplate i kupovinu investicionih jedinica:

 

Za uplate na račun otvoren u Banca Intesa ad Beograd:

Korisnik: Intesa Invest Cash Euro – Intesa Invest ad Beograd, adresa Milentija Popovića 7a, Beograd;

IBAN RS35160600000081032588

Banka korisnika: Banca Intesa ad Beograd, Milentija Popovića 7b, Novi Beograd

SWIFT CODE: DBDBRSBG

Šifra osnova: 519

Svrha uplate: BROJ PRISTUPNICE – Kupovina investicionih jedinica

 

Za uplate na račun otvoren u Erste bank ad Novi Sad:

Korisnik: Intesa Invest Cash Euro – Intesa Invest ad Beograd, adresa Milentija Popovića 7a, Beograd;

IBAN RS35340000001102782260

Banka korisnika: Erste bank ad Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, Novi Sad

SWIFT CODE: GIBARS22

Šifra osnova: 519

Svrha uplate: BROJ PRISTUPNICE – Kupovina investicionih jedinica

 

Ulaganje putem trajnog naloga

Ovakav vid jednostavnog i efikasnog ulaganja ne zahteva početni kapital za razliku od ostalih vidova štednje, već manjim mesečnim izdvajanjem stvarate priliku kontinuiranog ukamaćivanja Vaših sredstava.Saznajte više.

Prodaja investicionih jedinica

Svaki član UCITS fonda, može prodati sve ili deo investicionih jedinica koje poseduje popunjavanjem Zahteva za otkup investicionih jedinica.

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest ad Beograd je dužno da postupi po zahtevu za otkup investicionih jedinica, i najkasnije u zakonskom roku od 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva, izvrši otkup investicionih jedinica prenosom sredstava na račun člana UCITS fonda. Društvo, po pravilu, isplatu po osnovu otkupa investicionih jedinica radi u znatno kraćem roku od onog koji je predviđen Zakonom.

Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine otvorenog fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva za otkup, umanjene za izlaznu naknadu ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa Prospektom fonda.

Član fonda može podneti Zahtev za otkup bez odlaska u ovlašćenu ekspozituru, odnosno u sedište Društva za upravljanje, na način i u vremenskim rokovima koji su navedeni u Prospektu fonda. 

Posrednici i prodajna mesta

Spisak ovlašćenih ekspozitura Banke za prodaju investicionih fondova, sa adresama i kontaktima možete naći ovde.

Pitanja i odgovori

Odgovore na neka od najčešćih pitanja vezanih za investicione fondove možete naći ovde.


Popis dokumenata