O investicionim fondovima

Osnovne prednosti ulaganja u investicione fondove.

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom je oblik kolektivnog investiranja koji pruža specifičnu mogućnost ulaganja sredstava. Uplatom u otvoreni investicioni fond svoja slobodna sredstva poveravate Društvu za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest a.d. Beograd. Društvo ima zadatak da ih ulaže na domaćem i stranom finansijskom tržištu na način da za svoje ulagače ostvari maksimalan prinos, koji odgovara preuzetom riziku, ali istovremeno omogućava visok nivo likvidnosti investicije. Pored toga, profesionalno upravljanje imovinom omogućava kontrolu rizika, obezbeđujući sigurnost i dostupnost svih relevantnih informacija, kao i stalnu obaveštenost o vrednosti investicije.

 

Kako biste izabrali investicioni fond koji po strategiji ulaganja najbolje odgovara vašim potrebama, potrebno je da razmotrite sledeća pitanja:

 • Sigurnost

  Kakav je vaš odnos prema riziku?

 • Likvidnost

  Da li su vam sredstva neophodna tokom perioda trajanja investicije i koliko brzo možete doći do njih?

 • Profitabilnost

  Koliki su vaši željeni prinosi?

 • Dostupnost

  Da li možete doći do željenog vida investiranja u svom okruženju?

 • Informisanost

  Da li posedujete sve potrebne informacije i podatke koji vam omogućavaju da donesete kvalitetnu odluku o načinu investiranja i da li ćete biti dobro informisani tokom perioda trajanja investicije?

 

Prednosti ulaganja u otvorene investicione fondove

 

Diversifikacija rizika - Ulaganjem u veći broj finansijskih instrumenata koji se nalaze u portfoliju otvorenog investicionog fonda vrši se smanjivanje rizika ulaganja. Rizik nije moguće eliminisati ali ga je uz adekvatno upravljanje rizicima i profesionalno ulaganje moguće svesti na najmanju moguću meru za očekivani nivo prinosa

Profesionalno upravljanje – Imovinom otvorenog investicionog fonda upravlja profesionalno i stručno lice – portfolio menadžer, čime investitor dobija profesionalni pristup vođenja ličnih sredstava uloženih u otvoreni investicioni fond, kao i očekivani prinos u skladu sa rizičnošću odabranog fonda. Pored toga, u Društvu postoji i investicioni komitet koji je zadužen da svojim savetima pomogne Portfolio menadžeru prilikom donošenja investicionih odluka. Na kraju, Društvo ima potpisan i savetodavni ugovor sa Eurizon-om koji je jedna od najvećih svetskih kompanija za upravljanje imovinom a članica Intesa Sanpaolo grupe, sa ciljem da iskoristimo njihovu ekspertizu prilikom ulaganja na inostranim tržištima.

Likvidnost i niži troškovi – Investitor u svakom trenutku može prodati investicione jedinice i dobiti novčana sredstva u kratkom roku (koji je zakonski limitiran na 5 dana za UCITS fondove, odnosno 7 dana za AIF, ali će Intesa Invest sredstva isplaćivati u što kraćem roku), uz niže troškove nego što bi imao direktnim trgovanjem na tržištu kapitala (berzi).

Lakši pristup tržištu kapitala – Investitor ulaganjem u otvoreni investicioni  fond i kupovinom investicionih jedinica posredno kupuje veći broj finansijskih instrumenata koji se nalaze u portfoliju otvorenog investicionog fonda i na taj način svojim relativno malim ulaganjem, uz niske troškove, postiže izvanrednu diversifikaciju rizika, odnosno posrednu izloženost velikom broju različitih finansijskih instrumenata.

Očekivani prinos – Praćenjem vrednosti investicione jedince, investitor u svakom trenutku ima informaciju o prinosu i uspešnosti poslovanja otvorenog investicionog  fonda. Prodajom investicionih jedinica, investitor ne gubi prinos koji je ostvaren do trenutka prodaje. Očekivani prinos je u skladu sa rizičnošću odabranog fonda.

Fleksibilnost – Investitor može uplaćivati sredstva u bilo kom trenutku i zahtevati otkup investicionih jedinica. Nezavisno o tome da li investitor uplaćuje relativno mala ili velika sredstva, njegov tretman je isti. Posebnu pogodnost čini mogućnost uplate putem trajnog naloga.