Naknade

Od članova fonda će se naplaćivati:

 1. Naknada za kupovinu investicionih jedinica - predstavlja naknadu koju član Fonda plaća prilikom uplate u Fond. Naknada za kupovinu se obračunava procentualno u odnosu na vrednost uplata u Fond i zavisi od visine uplata u Fond.

  Društvo ne naplaćuje naknadu za kupovinu investicionih jedinica.
   
 2. Naknada za otkup investicionih jedinica - predstavlja naknadu koja se naplaćuje od člana fonda prilikom otkupa investicionih jedinica iz Fonda. Naknada za otkup se obračunava od vrednosti investicionih jedinica koje se otkupljuju. Visina naknade zavisi od vremenskog perioda investiranja.

  Naknada za otkup investicionih jedinica se naplaćuje po sledećim tarifama:
  • 1% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu kraćem od šest meseci koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;
  • 0,5% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od šest meseci, ali kraćem od godinu dana koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;
  • naknada se NE naplaćuje prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od godinu dana koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup.
 3. Naknada za prelazak člana iz otvorenog u drugi otvoreni investicioni fond kojim upravlja Društvo - predstavlja naknadu koju član fonda plaća prilikom prenosa imovine između otvorenih fondova kojima upravlja Društvo. Naknada se naplaćuje u skladu sa Prospektom fonda iz kojeg član izlazi.
 4. Naknada za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija

  Pored izveštavanja koje je Zakonom predviđeno, Društvo zadržava pravo da članovima fonda naplaćuje 300 dinara po osnovu dodatnih zahteva. Svi dodatni zahtevi moraju biti dostavljeni Društvu u pisanoj formi.

Iz imovine fonda će se naplaćivati samo:

 1. Naknada za upravljanje investicionim fondom - predstavlja naknadu za usluge Društva za upravljanje fondom i obračunava se od ukupne vrednosti imovine fonda umanjene za obaveze u procentu od 1.0% na godišnjem nivou. Društvo obračunava naknadu dnevno a naplaćuje mesečno.

 2. Naknada kastodi banci

  Društvo koristi kastodi usluge Erste Bank a.d. Novi Sad. Društvo je u obavezi da plati kastodi banci naknadu za vođenje kastodi računa u skladu sa ugovorom zaključenim sa kastodi bankom i tarifnikom kastodi banke. Troškovi kastodi banke se izražavaju u procentu na godišnjem nivou, obračunavaju se dnevno, a naplaćivaće se iz imovine fonda na mesečnom nivou. Društvo može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova kastodi banke.

 3. Troškovi eksterne revizije

  Troškovi eksterne revizije će se naplaćivati u svojoj stvarnoj visini, a u skladu sa ugovorom o pružanju usluga revizije koje je Društvo za upravljanje sklopilo sa eksternim revizorom. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova eksterne revizije.

 4. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti

  Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti će se naplaćivati iz imovine fonda u stvarnom iznosu istih, a isti obuhvataju provizije za usluge brokersko-dilerskih društava, centralnog registra hartija od vrednosti, berze, kao i druge troškove u skladu sa zakonom.

  Iz imovine fonda, u stvarnom iznosu istih, mogu se naplaćivati:
  • zavisni troškovi transakcija koji uključuju:
   • troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti (provizije za usluge organizatora tržišta i investicionih društava, troškovi kliringa i saldiranja)
   • troškove platnog prometa (domaći i međunarodni platni promet i prenos na novčanim računima u istoj banci i sl.)
   • poreze i druge fiskalne obaveze
  • kamate i naknade u vezi sa zaduživanjem fonda.

 5. Ukoliko su naknade ugovorene sa deviznom klauzulom, Društvo svakodnevno vrši preračun u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu NBS.

  Društvo može preuzeti deo ili celokupan iznos pojedinih troškova u određenom periodu ili određenim kategorijama investitora može ukinuti ili smanjiti naknadu za kupovinu ili otkup investicionih jedinica i druge naknade koje naplaćuje od članova fonda, i uz obavezu da prethodno obavesti Komisiju za hartije od vrednosti i članove fonda objavljivanjem obaveštenja na internet stranici www.intesainvest.rs. koje treba da sadrži: vrstu, visinu (iznos) i period u kome preuzima troškove, kao i kategoriju investitora, vrstu, visnu (iznos) i period u kome smanjuje ili ukida naknade.