Najčešća pitanja

Najčešća pitanja naših klijenata.

O fondovima

Šta je investicioni fond?

Investicioni fond je institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikupljaju novčana sredstva i ulažu u različite vrste imovine, u skladu sa unapred određenom investicionom politikom, sa ciljem ostvarenja prihoda u korist imalaca investicionih jedinica, odnosno članova investicionog fonda i smanjenja rizika ulaganja.

Koje su prednosti ulaganja u investicioni fond?

Ulaganje u investicioni fond obezbeđuje veće prinose od uobičajenih vidova štednje, efikasan pristup tržištu kapitala, ekspertizu iskusnog profesionalnog tima koji upravlja vašim sredstvima, kao i smanjen nivo rizika ulaganja imajući u vidu činjenicu da se ulaganjem u veći broj hartija od vrednosti vrši diversifikacija portfolija. Dodatna prednost ulaganja u investicioni fond je i fleksibilnost, s obzirom na to da uplate u fond vršite u intervalima koji vama odgovaraju, da u bilo kom trenutku možete da povučete svoja sredstva, kao i da nakon toga možete ponovo da nastavite sa uplatama.

Šta su UCITS fondovi?

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (the Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities - UCITS)  je otvoreni investicioni fond koji ima za isključivi cilj kolektivno ulaganje imovine, prikupljene javnom ponudom investicionih jedinica u fondu, u prenosive hartije od vrednosti ili u drugu likvidnu finansijsku imovinu, koji posluje u skladu sa načelom diversifikacije rizika ulaganja, a čije se investicione jedinice, na zahtev imalaca jedinica, otkupljuju, posredno ili neposredno, iz imovine otvorenog investicionog fonda

Koje vrste otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom postoje u Srbiji?

U skladu sa Pravilnikom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom Komisije za hartije od vrednosti i investicionim ciljevima, razlikujemo pet vrsta otvorenih investicionih fondova:

UCITS fond očuvanja vrednosti imovine koji investira najmanje 75% sredstava u kratkoročne dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite. Cilj ovih fondova je očuvanje vrednosti sredstava, što znači da najčešće nose najniži nivo rizika, a samim tim i obezbeđuju nešto niže prinose nego druge vrste otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom.

Prihodni UCITS fond koji investira najmanje 75% sredstava u dužničke hartije od vrednosti. U fondove prihoda prevashodno ulažu konzervativni investitori kojima ovi fondovi mogu da obezbede dodatne prihode i smanje nivo rizika svog portfolija.

Balansirani UCITS fond koji investira najmanje 85% sredstava u vlasničke i dužničke hartije, uz uslov da u dužničke hartije od vrednosti i novčane depozite ne može da bude uloženo manje od 35% ni više od 65% vrednosti imovine fonda. Ovi fondovi su namenjeni investitorima koji teže da ostvare balans između potencijalno višeg prinosa i umerenog rizika.

UCITS fond rasta vrednosti imovine koji investira najmanje 75% sredstava u vlasničke hartije od vrednosti. Ovi fondovi teže da investitorima osiguraju visoke prinose na duži rok, pa samim tim nose i veći nivo rizika nego ostale vrste otvorenih investicionih fondova, budući da većinu sredstava usmeravaju u akcije. Iz tog razloga, fondovi rasta pretežno su namenjeni investitorima koji su spremni da snose veći nivo rizika.

UCITS fond opšte prirode

Navedene procente ulaganja za sve vrste otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom propisuje Komisija za hartije od vrednosti.

Šta su prospekt i ključne informacije UCITS fonda?

Prospekt je osnovni dokument UCITS fonda, koji potencijalnim ulagačima pruža potpune i jasne informacije potrebne za donošenje odluke o ulaganju. Investitori pre učlanjenja u UCITS fond dobijaju na uvid ovaj dokument u cilju upoznavanja sa društvom za upravljanje fondom, samim fondom, kao i ključnim rizicima i troškovima ulaganja.

Ključne informacije predstavljaju kratak dokument koji sadrži informacije o najvažnijim karakteristikama UCITS fonda, kao što su vrste ulaganja i mogući rizici, a koje su jasno naznačene kao ključne i omogućavaju prosečnom investitoru da razume vrste i značaj rizika, uz ocenu posledica sticanja investicionih jedinica.

Informacije navedene u ključnim informacijama moraju odgovarati po svojoj sadržini informacijama navedenim u prospektu.

Šta je pristupnica?

Pristupnica je dokument kojim investitor daje svoju saglasnost za članstvo u UCITS fondu i ima dejstvo ugovora zaključenog između društva za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom i investitora, odnosno budućeg člana UCITS fonda. Investitor postaje član UCITS fonda nakon potpisivanja pristupnice i uplate sredstava na račun fonda.

Šta je zahtev za otkup investicionih jedinica?

Zahtev za otkup investicionih jedinica je dokument kojim član UCITS fonda podnosi zahtev za prodaju svojih investicionih jedinica. Član UCITS fonda prodaje investicione jedinice društvu za upravljanje, a ono isplaćuje sredstva članu i nakon otkupa briše investicione jedinice koje se nalaze u njegovom vlasništvu.

O ulaganjima

U koje vrste imovine i finansijske instrumente mogu da ulažu investicioni (UCITS) fondovi?

Investicioni (UCITS) fondovi mogu da ulažu sredstva u skladu sa zakonskom regulativom i prospektom fonda. U najčešće finansijske instrumente u koje ulažu investicioni (UCITS) fondovi ubrajaju se vlasničke i dužničke hartije od vrednosti, hartije od vrednosti koje izdaju internacionalne finansijske institucije, hipotekarne obveznice, novčani depoziti, otvoreni investicioni fondovi, kao i akcije zatvorenih fondova i akcionarskih društava.

Na koji način investicioni (UCITS) fond odlučuje gde će biti investirana sredstva?

Portfolio menadžer sa položenim stručnim ispitom i dozvolom za rad koju izdaje Komisija za hartije od vrednosti zadužen je za donošenje odluka o ulaganju sredstava investicionog (UCITS) fonda. U skladu sa Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, svako društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom je u obavezi da zaposli najmanje jednog portfolio menadžera na neodređeno vreme, koji svoja znanja i iskustvo koristi kako bi se kontrolisali rizici i ostvarili investicioni ciljevi UCITS fonda.

Šta je investiciona jedinica?

Investiciona jedinica predstavlja deo imovine fonda koji pripada članu, odnosno srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom. Investitor ulaže sredstva u investicioni (UCITS) fond, a deljenjem iznosa uloženih sredstava i vrednosti investicione jedinice na dan uplate dobija se broj kupljenih investicionih jedinica fonda. Kada investitor želi da povuče deo ili celokupan ulog iz fonda, on zapravo prodaje svoje investicione jedinice društvu za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom, koje ima zakonsku obavezu da ih otkupi.

Koliki su minimalni i maksimalni ulozi koji se mogu uplatiti u investicioni (UCITS) fond?

Pri osnivanju UCITS fonda, društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom je u skladu sa Pravilnikom u obavezi da objavi javni poziv kojim se potencijalni ulagači pozivaju da investiraju sredstva. U toku trajanja poziva minimalno ulaganje najčešće iznosi 1.000,00 dinara ili 10,00 evra u zavisnosti od valute fonda koja je definisana Prospektom. Nakon isteka javnog poziva ne postoji minimalno ograničenje iznosa koji može da se uplati. Maksimalni iznos nije propisan zakonom, ali često Društva za upravljanje propisuju da član UCITS fonda prilikom kupovine investicionih jedinica ne može da stekne, zajedno sa investicionim jedinicama tog fonda koje već poseduje, više od 20% neto vrednosti imovine fonda na dan priliva sredstava na račun fonda.

Kako se mogu kupiti investicione jedinice?

Da biste kupili investicione jedinice fondova kojima upravljamo, potrebno je da potpišete pristupnicu u jednoj od specijalizovanih ekspozitura Banca Intesa, koje su ovlašćene za posredovanje u prodaji jedinica investicionih UCITS fondova a čiji spisak možete da pronađete na našem internet sajtu. Savetnici u Banci su vam na raspolaganju za sve zahteve i pitanja u vezi sa učlanjenjem u investicione UCITS fondove. Nakon toga potrebno je da uplatite sredstva prema dobijenoj instrukciji jednokratno ili u intervalima koji vam odgovaraju. O iznosu uplaćenog novca i terminima uplata odlučujete samo vi, a nakon svake izvršene uplate dobićete potvrdu o uplati i stanju investicionih jedinica.

Kako se mogu prodati investicione jedinice?

Svoje investicione jedinice možete da prodate u bilo kom trenutku, odnosno svoj ulog možete da povučete i pre isteka perioda na koji ste se opredelili da ulažete. Sve što je potrebno jeste da popunite zahtev za otkup investicionih jedinica u nekoj od specijalizovanih ekspozitura Banca Intesa, čiji spisak možete da pronađete na našem internet sajtu. Društvo za upravljanje ima zakonsku obavezu da najkasnije u roku od pet (5) radnih dana od dana prijema zahteva za prodaju isplati člana po ceni važećoj na dan podnošenja zahteva za otkup. Obaveštenja o prodaji i stanju investicionih jedinica šalju se nakon svake isplate.

Kako se član investicionog UCITS fonda informiše o vrednosti svog uloga?

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom na svojoj internet stranici svakodnevno objavljuje vrednost investicione jedinice za sve fondove kojima upravlja, što omogućava članovima UCITS fonda da na jednostavan način prate vrednost svoje investicije.

Koliki su troškovi ulaganja?

Sve vrste troškova koje društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom može da naplati navedene su u prospektu fonda. Troškovima ulaganja smatraju se ulazne i izlazne provizije, naknada za upravljanje, naknada depozitaru, troškovi eksternog revizora, kao i ostali troškovi vezani za kupovinu i prodaju imovine UCITS fonda. U skladu sa svojom poslovnom politikom, a kako bi članovima UCITS fonda obezbedilo veći prinos, društvo može da preuzme plaćanje nekih od navedenih troškova u određenom periodu.

Na koji način se oporezuju ulaganja u investicione (UCITS) fondove?

Visina i način oporezivanja vlasništva, promena vlasništva i kapitalnih dobitaka po osnovu razlike između prodajne i kupovne cene investicionih jedinica određeni su setom poreskih zakona, a u određenim slučajevima mogu da budu opredeljeni i poreskim statusom samog člana fonda. Porez na kapitalni dobitak za fizička lica trenutno iznosi 15%.

O rizicima

Da li su investicioni (UCITS) fondovi sigurni za ulaganja?

Poslovanje investicionih (UCITS) fondova regulisano je Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, dok poslovanje društva za upravljanje investicionim (UCITS) fondovima kontinuirano kontroliše Komisija za hartije od vrednosti. Zakon propisuje niz kontrolnih mehanizama, kao i ulogu institucija koje kontrolišu rad UCITS fondova, kojima se povećava stepen sigurnosti fondova, a njihovi članovi štite od eventualnih zloupotreba.

Da li investicioni (UCITS) fondovi mogu da garantuju prinos?

Prinos investicionog (UCITS) fonda ne može da bude zagarantovan. Investiranjem u UCITS fond preuzimate određeni nivo rizika, a smatra se da sa rastom njegovog nivoa raste i vrednost prinosa. Veoma je važno da članovi razumeju rizike kako bi doneli što bolju odluku o odabiru UCITS fonda koji im odgovara u zavisnosti od nivoa rizika koji mogu da podnesu.

Na koji način se obavlja kontrola rada investicionih (UCITS) fondova?

U skladu sa Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, kontrolu rada investicionih (UCITS) fondova obavlja Komisija za hartije od vrednosti. Komisija na raspolaganju ima čitav niz instrumenata za nadzor, počev od javne opomene, preko pokretanja postupka pred nadležnim organom, sve do oduzimanja dozvole za rad društvu za upravljanje investicionim fondovima. Dodatno, neophodno je istaći da su sredstva UCITS fondova odvojena od imovine društva i nalaze se kod depozitara koji kontroliše obračun vrednosti imovine UCITS fonda i utvrđuje da je investiranje imovine fonda u skladu sa prospektom tog fonda.

Šta se podrazumeva pod diversifikacijom portfolija?

Pod diversifikacijom portfolija investicionog (UCITS) fonda podrazumeva se investiranje u različite emitente i vrste hartija od vrednosti u cilju smanjenja nivoa investicionog rizika. Važnost diversifikacije posebno je značajna u situacijama potencijalnog pada vrednosti jednog dela portfolija, koji se nadomešćuje rastom vrednosti ostatka portfolija. I za najmanji iznos sredstava investiranih u fond dobijate proporcionalni deo svih hartija u portfoliju i na taj način uz minimalne troškove diversifikujete svoje ulaganje.