Darko Popović

Član Nadzornog odbora

Na poziciju predsednika Izvršnog odbora Banca Intesa je došao nakon trinaest godina provedenih na mestu člana izvršnog odbora. Karijeru je započeo u Narodnoj banci Srbije kao bankarski supervizor, gde je tokom restruktuiranja finansijskog sektora radio na dijagnostičkim i kontrolnim ispitivanjima 17 banaka. U Banca Intesa najpre je pet godina radio kao menadžer u Sektoru za upravljanje rizicima, da bi potom postao i direktor ovog Sektora. U okviru Udruženja banaka Srbije sa kolegama je formirao Odbor za upravljanje rizicima, za čijeg predsednika je izabran 2007. godine. U segment direktnog rada sa klijentima prelazi 2008. godine, kada postaje direktor Divizije za poslovanje sa privrednim subjektima, dok strateškim opredeljenjem Banke ka daljem jačanju pozicije u radu sa fizičkim licima 2013. godine dolazi na poziciju direktora Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a među brojnim usavršavanjima koje je pohađao najznačajnija su ona na temu liderstva na Hardvardskoj poslovnoj školi, Poslovnoj školi na Stenfordu i Londonskoj biznis školi. Član je Upravnog odbora Alumni asocijacija Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Bio je član Upravnog odbora Srpske asocijacije menadžera.

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor člana uprave Društva za upravljanje br. 2/5-104-3566/4-20 od 2.2.2021. godine.