Ljuba Samotijeva (Liuba Samotyeva)

Član Nadzornog odbora

Od 2018. godine zadužena je za ekonomsku koordinaciju stranih supsidijara u društvu Eurizon Capital SGR sa fokusom na aktivnostima podrške u marketingu i poslovnom razvoju, kao i na koordinaciju prodajnih aktivnosti stranih supsidijara i međunarodnih projekata. Od 2016. godine obavlja funkciju direktora za analizu i praćenje tržišta društva Eurizon Capital SGR S.p.A., gde je zadužena za praćenje i izveštavanje o rezultatima i ključnim informacijama u vezi sa stranim supsidijarima, kao i za praćenje i analizu potencijalnih poslovnih prilika na međunarodnim finansijskim tržištima.

Osim toga, radi i kao profesor računovodstva i analize finansijskih izveštaja na Universita Commerciale Luigi Bocconi u Milanu. Prethodno je bila na poziciji pomoćnika direktora PricewaterhouseCoopers Advisory S.P.A. – korporativne finansije od 2010. do 2015, gde je stekla veliko iskustvo u praćenju poslovanja italijanskih i međunarodnih finansijskih institucija, a 2010. godine radila je kao analitičar u Studio Tributario e Societario di Deloitte Touche & Thomatsu – usluge globalnog zapošljavanja.

Diplomirala je na Università Commerciale Luigi Bocconi 2007.g. (Law and Business Administration), a 2009.g. magistrirala na istom Univerzitetu.

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor člana uprave Društva za upravljanje: br. 2/5-104-581/5-21 od 2.2.2021. godine.