Intesa Invest Alternative fond

Otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom, denominovan u EUR, čiji je cilj da ostvari pozitivan prinos kroz većinsku izloženost na međunarodnom tržištu akcija u dužem roku

Vrsta fonda

Intesa Invest Alternative je otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom.

Komisija za hartije od vrednosti je izdala Rešenje o izdavanju dozvole za organizovanje Intesa Invest Alternative fonda, broj 2/5-151-2416/6-23 od 31. 10. 2023. godine.

Intesa Invest Alternative fond je upisan u Registar alternativnih investicionih fondova pod brojem 2/5-169-2555/3-23.

Investicioni cilj

Investicioni cilj Intesa Invest Alternative fonda je da ostvari pozitivan prinos kroz vecinsku izloženost na medunarodnom tržištu akcija u dužem roku.

Imovina Intesa Invest Alternative fonda ce prevashodno biti usmerena u investicione fondove (Exchange Traded Funds – ETF) koji svoju imovinu pretežno investiraju u akcije izdavaoca na inostranim akcijskim tržištima, uglavnom srednje i velike tržišne kapitalizacije.

Fond nece ulagati u one investicione fondove (ETF) cija je naknada za upravljanje viša od 2,5%.

Investiciona politika

Imovina Intesa Invest Alternative ce, indirektno, investiranjem u investicione fondove (ETF), dominantno biti investirana u vlasnicke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti.

Ciljni portfolio ukljucivace u najvecoj meri investicione fondove koji ulažu u inostrane akcije.

Stope prinosa fonda

Prinos od ulaganja Fonda u toku cele prve godine poslovanja se ne objavljuje. 

Društvo za upravljanje ce ovu sekciju ažurirati na nacin i u zakonski propisanim rokovima.

PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUCIH REZULTATA. BUDUCI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH.

INVESTICIJE U UCITS FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO FOND TEŽI POVECANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUCI.

PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U FOND ZAVISI OD PRINOSA FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLACA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.

Istorijske vrednosti

Istorijske vrednosti možete pogledati ovde.

Očekivani period ulaganja

Intesa Invest Alternative, otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom, je namenjen klijentima koji žele da ostvare pozitivne prinose u dužem roku, uz prihvatanje višeg investicionog rizika.

Valuta fonda

Valuta Intesa Invest Alternative fonda je evro (EUR).

Clanovi fonda mogu vršiti uplate u Intesa Invest Alternative fond evrima i dinarima (tokom Javnog poziva uplate se vrše iskljucivo u evrima), a novac ce se investitorima isplacivati prilikom otkupa investicionih jedinica iskljucivo u evrima.

Minimalna pocetna vrednost ulaganja

Najniži iznos pojedinog ulaganja u Fond iznosi 100,00 EUR (evro) tokom trajanja javnog poziva, a nakon isteka javnog poziva ne postoji minimum za ulaganje.

Portfolio menadžer

Ivan Jovanovic

Naknade

Društvo za upravljanje omogucava svojim klijentima ulaganja u razlicite vrste fondova uz niske troškove ulaganja.

Naknada za upravljanje Društva za upravljanje Intesa Invest Alternative fondom koja se obracunava u odnosu na neto vrednost imovine fonda iznosi 2.5% na godišnjem nivou.

Naknada depozitaru fonda iznosi maksimalno 0,10% na godišnjem nivou i može biti manja u zavisnosti od imovine fonda.

Naknada za upravljanje, kao i naknada depozitaru, obracunavaju se na dnevnom, a naplacuju na mesecnom nivou iz imovine fonda i predstavljaju implicitni trošak, s obzirom na to da su vec sadržane u vrednosti investicione jedinice.

Ulazna naknada: 0%.

Izlazna naknada se naplacuje po sledecim tarifama:

  • 4% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu kracem od jedne godine koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;
  • 3% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od jedne godine ali kracem od dve godine, koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;
  • 2,5% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od dve godine ali kracem od tri godine, koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;
  • 2% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od tri godine ali kracem od cetiri godine, koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;
  • 1% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od cetiri godine ali kracem od pet godina, koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;
  • naknada se ne naplacuje prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od pet godina koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup.

Savetujemo da razmotrite sve investicione ciljeve, rizike, naknade i troškove alternativnog investicionog fonda pre nego što se odlucite da investirate.

Posrednici i prodajna mesta

Prodaja investicionih jedinica fondova pod upravljanjem Intesa Invest a. d. Beograd obavlja se preko ekspozitura Banca Intesa a. d. Beograd.

Spisak ovlašcenih ekspozitura za prodaju investicionih fondova sa adresama i kontaktima možete naci ovde.

Investiciona društva / Kreditne institucije:

Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovica 7b, Beograd
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-1974/7-12 od 19.09.2012. godine
Datum zakljucenja ugovora: 03.04.2023. godine

Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobodenja 5, Novi Sad
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 52/6-102-2115/5-23 od 03.08.2023. godine
Datum zakljucenja ugovora: 08.06.2018. godine

OTP Banka a.d. Novi Sad, Trg Slobode 5, Novi Sad
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-2017/10-12 od 29.11.2012. godine
Datum zakljucenja ugovora: 04.05.2018. godine

Erste Bank Group, Am Belvedere 1, 11000 Wien, Austria
Datum zakljucenja ugovora: 14. 08. 2018. godine.

Flow Traders Institutional Trading, Jacob Bontiusplaats 9, NL - 1018 LL Amsterdam, Netherlands
Datum zakljucenja ugovora: 28. 08. 2018. godine.

Depozitar

Depozitar Intesa Invest Alternative fonda je: Erste Bank a. d. Novi Sad, Bulevar oslobodenja 5, 21 000 Novi Sad. Rešenje Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje poslova depozitara: br. 2/6-102-2115/5-23, od 03. 08. 2023. godine.

Investicione jedinice Intesa Invest Alternative fonda mogu se kupiti iskljucivo u novcu, u EUR i RSD valuti, dok se otkup vrši iskljucivo u EUR valuti.

Uplata sredstava u RSD valuti se može izvršiti na racun otvoren kod Erste Bank a. d. Novi Sad: 340-1000063351-89.

Uplata sredstava u EUR valuti se može izvršiti na racun otvoren kod Erste Bank a. d. Novi Sad IBAN RS35340000100006335965, ili na racun otvoren kod Banca Intesa a. d. Beograd: IBAN RS35160600000184944711.

Eksterni revizor

ERNST & YOUNG DOO Beograd, Antifašisticke borbe 13a, 11070 Novi Beograd, Srbija vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i fondova kojima Društvo upravlja.

Maticni broj: 17155270

Broj registracije (u registru APR): 51226/2012

PIB: 101824091

Rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova revizije broj 401-00-2283-2014-16 od 18.07.2014. godine

Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i Intesa Invest Alternative fonda zakljucen je u Beogradu 08.11.2023. godine.


Popis dokumenata