Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao balansirani fond, denominovan u evrima, čiji je cilj da ostvari konkurentan ali stabilan prinos u srednjem ka dugom roku, pretežno ulažući na međunarodnom finansijskom tržištu

Vrsta fonda

Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond je otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom, organizovan kao balansirani UCITS fond.

Komisija za hartije od vrednosti je izdala Rešenje o izdavanju dozvole za organizovanje Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda, broj 2/5-151-2144/21 od 02.07.2021. godine.

Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond je upisan u Registar investicionih fondova pod brojem 2/5-152-3155/2-21, dana 30.08.2021. godine.

Investicioni cilj

Investicioni cilj Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda jeste da ostvari pozitivne  prinose u srednjem ka dužem roku ulažući u imovinu denominovanu u evrima u najvećoj meri na međunarodnim finansijskim tržištima.

Imovina Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda će dominantno biti usmerena u akcije i dužničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti.

Kako bi ostvario svoj cilj, Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond će investirati u akcije, kao i investicione fondove (Excange Traded Funds - ETF), koji investiraju u akcije.

Investiciona politika

Imovina Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda će direktno i indirektno, investiranjem u investicione fondove, dominantno biti investirana u akcije i dužničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti.

Ciljni portfolio uključivaće u najvećoj meri investicione fondove koji ulažu u akcije, državne i korporativne obveznice, zatim državne obveznice Republike Srbije u EUR valuti i depozite kod domaćih banaka u EUR valuti.

Stope prinosa fonda

Društvo za upravljanje je dužno da objavljuje prinos UCITS fonda dva puta godišnje, zaključno na dan 30. juna, odnosno 31. decembra tekuće godine.

Prinos se izračunava kao neto prinos, odnosno nakon odbitka naknada i troškova.

Godišnja stopa prinosa (u EUR) od 30.06.2022. godine do 30.06.2023. godine iznosi: 1,13%

Godišnja stopa prinosa (u EUR) od 31.12.2022. godine do 31.12.2023. godine iznosi: 8,16%

Godišnja stopa prinosa (u EUR) od početka poslovanja fonda (30.08.2021. godine) do 31.12.2023. godine iznosi: -3,11%

Stopa prinosa za period od 5 godina: -

PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH.

INVESTICIJE U UCITS FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO UCITS FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI.

PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U UCITS FOND ZAVISI OD PRINOSA FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.

Istorijske vrednosti

Istorijske vrednosti možete pogledati ovde.

Očekivani period ulaganja

Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond je namenjen klijentima koji žele da ostvare pozitivne prinose u srednjem ka dugom roku, uz prihvatanje investicionog rizika na nivou umerenog ka visokom.

Valuta fonda

Valuta Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je evro (EUR).

Članovi fonda mogu vršiti uplate u Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond u dinarima i evrima, a novac će se investitorima isplaćivati prilikom otkupa investicionih jedinica isključivo u evrima.

Minimalna početna vrednost ulaganja

Najniži iznos pojedinog ulaganja u Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond je iznosio 10 EUR tokom trajanja javnog poziva. Nakon isteka javnog poziva ne postoji minimum za ulaganje.

Portfolio menadžer

Ivan Jovanović

Naknade

Društvo za upravljanje omogućava svojim klijentima ulaganja u različite vrste fondova uz niske troškove ulaganja.

Naknada za upravljanje Društva za upravljanje Intesa Invest Flexible Euro UCITS fondom koja se obračunava u odnosu na neto vrednost imovine UCITS fonda iznosi 1.5% godišnje.

Naknada depozitaru fonda iznosi maksimalno 0,10% na godišnjem nivou i može biti manja u zavisnosti od imovine fonda.

Naknada za upravljanje, kao i naknada depozitaru, obračunavaju se na dnevnom, a naplaćuju na mesečnom nivou iz imovine fonda i predstavljaju implicitni trošak, s obzirom na to da su već sadržane u vrednosti investicione jedinice.

Ulazna naknada: 0%.

Izlazna naknada se naplaćuje po sledećim tarifama:

  • 2.0% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu kraćem od godinu dana koji prethodi danu podnošenja Zahteva za otkup;
  • 1.0% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od godinu dana ali kraćem od dve godine koji prethodi danu podnošenja Zahteva za otkup;
  • naknada se ne naplaćuje prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od dve godine koji prethodi danu podnošenja Zahteva za otkup;

Savetujemo da razmotrite sve investicione ciljeve, rizike, naknade i troškove investicionog fonda pre nego što se odlučite da investirate.

Posrednici i prodajna mesta

Prodaja investicionih jedinica fondova pod upravljanjem Intesa Invest a. d. Beograd obavlja se preko ekspozitura Banca Intesa a. d. Beograd.

Spisak ovlašćenih ekspozitura za prodaju investicionih fondova sa adresama i kontaktima možete naći ovde.

Investiciona društva / Kreditne institucije:

Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-1974/7-12 od 19.09.2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 25.04.2018. godine

Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, Novi Sad
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-1860/5-12 od 27.09.2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 08.06.2018. godine

OTP Banka a.d. Novi Sad, Trg Slobode 5, Novi Sad
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-2017/10-12 od 29.11.2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 04.05.2018. godine

Erste Bank Group, Am Belvedere 1, 11000 Wien, Austria
Datum zaključenja ugovora: 14. 08. 2018. godine.

Flow Traders Institutional Trading, Jacob Bontiusplaats 9, NL - 1018 LL Amsterdam, Netherlands
Datum zaključenja ugovora: 28. 08. 2018. godine.

Depozitar

Depozitar Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda je: Erste Bank a. d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad. Rešenje Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje poslova depozitara: br. 5/0-11-192/4-07, od 27. 4. 2007. godine.

Investicione jedinice Intesa Invest Flexible Euro UCITS fonda mogu se kupiti isključivo u novcu, u EUR i RSD valuti, dok se otkup vrši isključivo u EUR valuti.

Uplata sredstava u RSD valuti se može izvršiti na račun otvoren kod Erste Bank a. d. Novi Sad: 340-11029423-10.

Uplata sredstava u EUR valuti se može izvršiti na račun otvoren kod Erste Bank a. d. Novi Sad : 340-10107799-91, IBAN RS35340000001102942310, ili na račun otvoren kod Banca Intesa a. d. Beograd: 160-6000001228944-90, IBAN RS35160600000122894490.

Eksterni revizor

ERNST & YOUNG DOO Beograd, Antifašističke borbe 13a, 11070 Novi Beograd, Srbija vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i fondova kojima Društvo upravlja.

Matični broj: 17155270

Broj registracije (u registru APR): BD 51226/2012

PIB: 101824091

Rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova revizije broj 401-00-2283-2014-16 od 18.07.2014. godine

Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i UCITS fonda zaključen je u Beogradu 03.06.2021. godine.

 


Popis dokumenata