Intesa Invest Cash Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u EUR, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos u kraćem roku

Vrsta fonda

Intesa Invest Cash Euro UCITS fond je otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom, organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine.

Komisija za hartije od vrednosti je izdala Rešenje o izdavanju dozvole za organizovanje Intesa Invest Cash Euro UCITS fonda, broj 2/5-152-565/2-21 od 19.01.2021. godine

Investicioni cilj

Investicioni cilj Intesa Invest Cash Euro UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku uz manju volatilnost,

Investiciona politika

Imovina Intesa Invest Cash Euro UCITS fonda će biti investirana u novčane depozite, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti denominovane u evrima.

Stope prinosa fonda

Društvo za upravljanje je dužno da objavljuje prinos UCITS fonda dva puta godišnje, zaključno na dan 30. juna, odnosno 31. decembra tekuće godine.

Prinos se izračunava kao neto prinos, odnosno nakon odbitka naknada i troškova.

Godišnja stopa prinosa: -

Stopa prinosa za period od 5 godina: -

Stopa prinosa od početka poslovanja: 0,23%

PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH.

INVESTICIJE U UCITS FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO UCITS FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI.

PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U UCITS FOND ZAVISI OD PRINOSA FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.

Istorijske vrednosti

Istorijske vrednosti možete pogledati ovde.

Očekivani period ulaganja

Intesa Invest Cash Euro UCITS fond je namenjen investitorima (i fizičkim, i pravnim licima) koji žele da ostvare pozitivne prinose u kraćem roku, uz prihvatanje niskog investicionog rizika.

Valuta fonda

Intesa Invest Cash Euro UCITS fond će ulagati u imovinu u denominovanu u evrima (EUR).

Minimalna početna vrednost ulaganja

Tokom Javnog poziva minimalna vrednost ulaganja je EUR 10.

Portfolio menadžer

Ivan Jovanović

Naknade

Društvo za upravljanje je odlučilo da svojim klijentima ponudi ulaganja u različite vrste fondova uz niske troškove.

Naime, naknada za upravljanje imovinom Intesa Invest Cash Euro UCITS fonda iznosi 0.4% na godišnjem nivou.

Naknada depozitaru fonda iznosi maksimalno 0,10% na godišnjem nivou i može biti manja u zavisnosti od imovine fonda.

Naknada za upravljanje, kao i naknada depozitaru, obračunavaju se na dnevnom, a naplaćuju na mesečnom nivou iz imovine fonda i predstavljaju implicitni trošak, s obzirom na to da su već sadržane u vrednosti investicione jedinice.

Ulazna naknada: 0%.

Izlazna naknada: 0%

Posrednici i prodajna mesta

Prodaja investicionih jedinica fondova pod upravljanjem Intesa Invest a. d. Beograd obavlja se preko ekspozitura Banca Intesa a. d. Beograd.

Spisak ovlašćenih ekspozitura za prodaju investicionih fondova sa adresama i kontaktima možete naći ovde.

Brokersko-dilerska društva / Ovlašćene banke:

Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-1974/7-12 od 19.09.2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 25.04.2018. godine

Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, Novi Sad
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-1860/5-12 od 27.09.2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 08.06.2018. godine

Vojvođanska Banka a.d. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 111/I, Novi Beograd
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-2017/10-12 od 29.11.2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 04.05.2018. godine

Erste Bank Group, Am Belvedere 1, 11000 Wien, Austria
Datum zaključenja ugovora: 14.08.2018.

Flow Traders Institutional Trading, Jacob Bontiusplaats 9, NL - 1018 LL Amsterdam, Netherlands
Datum zaključenja ugovora: 28.08.2018.

Depozitar

Depozitar Intesa Invest Cash Euro UCITS fonda je: Erste Bank a. d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad. Rešenje Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje poslova depozitara: br. 5/0-11-192/4-07, od 27.4.2007. godine.

Račun fonda INTESA INVEST CASH EURO za uplate i kupovinu investicionih jedinica je:

RS35340000001102782260

Eksterni revizor

ERNST & YOUNG DOO Beograd, Antifašističke borbe 13a, 11070 Novi Beograd, Srbija vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i fondova kojima Društvo upravlja.

Matični broj: 17155270

Broj registracije (u registru APR): BD 51226/2012

PIB: 101824091

Rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova revizije broj 401-00-2283-2014-16 od 18.07.2014. godine

Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i UCITS fonda zaključen je u Beogradu 03.06.2021. godine.


Popis dokumenata