Intesa Invest Cash Euro UCITS fond

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine, denominovan u EUR, čiji je cilj da ostvari stabilan prinos u kraćem roku

Vrsta fonda

Intesa Invest Cash Euro UCITS fond je otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom, organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine.

Komisija za hartije od vrednosti je izdala Rešenje o izdavanju dozvole za organizovanje Intesa Invest Cash Euro UCITS fonda, broj 2/5-152-565/2-21 od 19.01.2021. godine

Investicioni cilj

Investicioni cilj Intesa Invest Cash Euro UCITS fonda jeste da ostvari stabilan prinos u kraćem roku uz manju volatilnost,

Investiciona politika

Imovina Intesa Invest Cash Euro UCITS fonda će biti investirana u novčane depozite, instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti denominovane u evrima.

Stope prinosa fonda

Društvo za upravljanje je dužno da objavljuje prinos UCITS fonda dva puta godišnje, zaključno na dan 30. juna, odnosno 31. decembra tekuće godine.

Prinos se izračunava kao neto prinos, odnosno nakon odbitka naknada i troškova.

Godišnja stopa prinosa (u EUR) od 30.06.2022. godine do 30.06.2023. godine iznosi: 2,16%

Godišnja stopa prinosa (u EUR) od 31.12.2022. godine do 31.12.2023. godine iznosi: 3,02%

Godišnja stopa prinosa (u EUR) od početka poslovanja fonda (19.01.2021. godine) do 31.12.2023. godine iznosi: 1,44%

Stopa prinosa za period od 5 godina: -

 

PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH.

INVESTICIJE U UCITS FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO UCITS FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI.

PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U UCITS FOND ZAVISI OD PRINOSA FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.

Istorijske vrednosti

Istorijske vrednosti možete pogledati ovde.

Očekivani period ulaganja

Intesa Invest Cash Euro UCITS fond je namenjen investitorima (i fizičkim, i pravnim licima) koji žele da ostvare pozitivne prinose u kraćem roku, uz prihvatanje niskog investicionog rizika.

Valuta fonda

Intesa Invest Cash Euro UCITS fond će ulagati u imovinu u denominovanu u evrima (EUR).

Minimalna početna vrednost ulaganja

Tokom Javnog poziva minimalna vrednost ulaganja je EUR 10.

Portfolio menadžer

Ivan Jovanović

Naknade

Obaveštavamo Vas da je Komisija za hartije od vrednosti svojim rešenjem br. 2/5-157-436/3-23 od dana 26.01.2023. godine, Društvu za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest a.d. Beograd dala saglasnost na izmene Prospekta i Ključnih informacija Intesa Invest Cash Euro UCITS fonda.

Pomenutim izmenama izvršena je značajna izmena Prospekta i Ključnih informacija Intesa Invest Cash Euro UCITS fonda u delu koji se odnosi na izmenu (povećanje) naknade za upravljanje. Naknada za upravljanje koju će Društvo primenjivati za navedeni fond će počev od 14.03.2023. godine umesto postojećih 0,4% iznositi 0,6%.

Naknada depozitaru fonda iznosi maksimalno 0,10% na godišnjem nivou i može biti manja u zavisnosti od imovine fonda.

Naknada za upravljanje, kao i naknada depozitaru, obračunavaju se na dnevnom, a naplaćuju na mesečnom nivou iz imovine fonda i predstavljaju implicitni trošak, s obzirom na to da su već sadržane u vrednosti investicione jedinice.

Ulazna naknada: 0%.

Izlazna naknada: 0%

Savetujemo da razmotrite sve investicione ciljeve, rizike, naknade i troškove investicionog fonda pre nego što se odlučite da investirate.

Posrednici i prodajna mesta

Prodaja investicionih jedinica fondova pod upravljanjem Intesa Invest a. d. Beograd obavlja se preko ekspozitura Banca Intesa a. d. Beograd.

Spisak ovlašćenih ekspozitura za prodaju investicionih fondova sa adresama i kontaktima možete naći ovde.

Investiciona društva / Kreditne institucije:

Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7b, Beograd
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-1974/7-12 od 19.09.2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 25.04.2018. godine

Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, Novi Sad
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-1860/5-12 od 27.09.2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 08.06.2018. godine

OTP Banka a.d. Novi Sad, Trg Slobode 5, Novi Sad
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-2017/10-12 od 29.11.2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 04.05.2018. godine

Erste Bank Group, Am Belvedere 1, 11000 Wien, Austria
Datum zaključenja ugovora: 14.08.2018.

Flow Traders Institutional Trading, Jacob Bontiusplaats 9, NL - 1018 LL Amsterdam, Netherlands
Datum zaključenja ugovora: 28.08.2018.

Depozitar

Depozitar Intesa Invest Cash Euro UCITS fonda je: Erste Bank a. d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad. Rešenje Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje poslova depozitara: br. 5/0-11-192/4-07, od 27.4.2007. godine.

Uplata sredstava u EUR valuti se može izvršiti na račun otvoren kod Erste Bank a. d. Novi Sad, IBAN: RS35340000001007960492 ili na račun otvoren kod Banca Intesa a. d. Beograd, IBAN: RS35160600000081032588.

RS35340000001102782260

Eksterni revizor

ERNST & YOUNG DOO Beograd, Antifašističke borbe 13a, 11070 Novi Beograd, Srbija vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i fondova kojima Društvo upravlja.

Matični broj: 17155270

Broj registracije (u registru APR): BD 51226/2012

PIB: 101824091

Rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova revizije broj 401-00-2283-2014-16 od 18.07.2014. godine

Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i UCITS fonda zaključen je u Beogradu 03.06.2021. godine.


Popis dokumenata